Forum Download app Gifts
98.83% The Devilish CEO / Chapter 1020: Marketing: TipToe

Marketing: TipToe - The Devilish CEO - Chapter 1020 by International_Pen full book limited free

Chapter 1020: Marketing: TipToe

Sabi ng kuya ko ang pandak ko daw...

Habang siya  na daw ang papalit kay Yao Ming sa history ng basketball.

=___=.

Sa kaso niya...nanliliit ako sa pagiging feelingero niya.

I-assume natin na matangkad ang kuya ko...

Ang tanong...marunong ba siya magbasketball?

Pero normal lang ang height ni kuya...

At magaling siya magbasketball!

Eh sa napipikon ako kapag tinatawag niya akong pandak.

Bro! Sa lahi natin yan!

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/marketing-tiptoe_53503570552612509">www.webnovel.com/book/the-devilish-ceo_13525160006175205/marketing-tiptoe_53503570552612509</a> for visiting.

Saka Bro...babae ako!

Kahit paano naman... may height din ako..

5'2... hahaha.

Yep, this story is all about height...

Aminin...

Kapag may inaabot ka...

Kahit di mo kayang abutin ng kasimple...

Inaabot parin natin.

Worst kapag gusto nating madaliang processo lang..

Ginagawa na nating tip yung fingers ng mga paa natin.

Tiptoe...

Kaysa kumuha ng upuan para apakan.

Kahit out of range na ng height natin pinagpipilitan paring abutin ang bagay na yun.


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C1020
  Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login