Forum Download app Gifts
79.31% This Weird Nerd Is A Gangster / Chapter 23: Showtime

Showtime - This Weird Nerd Is A Gangster - Chapter 23 by CristineMadrigal full book limited free

Chapter 23: Showtime

Miguels P.O.V.

"Oh, Sky. Buti naman andito ka na. Si Star?" -Ken A.K.A. Moon.

"Malay 'ko dun. Tinext nyo ba?" -Ako A.K.A. Sky at si Marcky A.K.A. Star. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/this-weird-nerd-is-a-gangster_20642805605294305/showtime_55528257612727864">www.webnovel.com/book/this-weird-nerd-is-a-gangster_20642805605294305/showtime_55528257612727864</a> for visiting.

"Oo, tinext na yun ni Moon kanina, diba pre?" -Angel A.K.A. Sun

"Kahit kelan talaga, pa VIP yun." -Moon, habang nag pu-push up.

Vvrrrooooooommm~

Andyan na ang mga SGG. Mga naka-motor lang. Mahihirap! Samantalang ang Heaven, mga convertible at sports car. *grin*

Pumapasok na ang mga taga San Gokus, may mga dala pang baseball bats, WEAKLINGS talaga!

"Tatlo lang kayo? Bwahahaha! Kaya nyo kaya kami?" San Goku 1.

"BOBO! 'Di lang marunong mag bilang?" Ang sabi ng kararating pa lang na si Star.

"Uto-uto ka naman eh. Hahaha! Nagpapa-frame up. Bwahahaha!" -San Goku 2.

"Eh gago ka pala eh *woosh~boom!*" Star na nanapak na.

"It's show time! *grin*" -Sun.

Boom~

Wapak~

Kablag~

Bam~

Pow~

Woosh~

Blag~

Pak~

Kapow~

Boogsh~

(A.N.: Pasensya na po sa sound effects. (^.^)7 Wala pang budget. Hehe!)

"Eh wala naman pala talaga kayo eh!" -Ako.

"Kala mo lang yun! ><" -San Goku 3.

"Sky, sa likod mo!" -Moon.

Boooogsh~

"Sh*t!" Hinampas ako ng baseball bat sa likod. T*ng 'na!

Blag~

Biglang tumakbo papunta sa 'kin si Sun at hinagis yung si blue headed San Goku na nang hampas ng baseball bat sa likod ko.

"Salamat pre!" Ako. Nginitian lang ako ni Sun.

Booogsh~

Wapak~

Blag~

"Sino uto-uto ngayon ha? ha? Gago!" -Star.

"T-ta-ma na~" -San Goku 4, 5, 6 at marami pang iba.

"Mukha mo! *grin*" -Star.

Woosh~

Blag~

Boom~

Pak~

Boogsh~

"Last one!" Sabay hagis ko sa leader ng SGG na red headed.

Blag~

"Woooh! Pinag pawisan ako dun ah!" -Star.

"Haha! Wala pa rin talaga tayong kupas!" -Moon. Na naki fist to fist kay Sun.

"Tayo pa ba? Diba Migs?" -Star.

Nginitian ko lang si Star.

Pahinga muna kami saglit dito sa underground.

Kapagod din makipag basag ulo no. Haha!

"Pre, may pentel pen ka?" Tanong ni Ken kay Angel.

"Meron ata, bakit?" -Angel.

"Naiisip mo ba ang naiisip ko? *evil smile*" -Ken.

"Hahaha! It's DOODLE TIME!" -Angel.

Pag dating talaga sa kalokohan, ang galing ng dalawang 'to eh.

Mga sira ulo talaga kahit kelan sina Ken at Angel, hindi manlang naawa sa SGG, nabugbog na nga, dinumihan pa masyado mga mukha. Haha!

Si Marcky naman, asusual, NATUTULOG. Makaidlip nga rin, ang sakit ng likod ko. Napuruhan.


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C23
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login