The CEO's First Romance - Romance

/ Romance / The CEO's First Romance

The CEO's First Romance The CEO's First Romance original

The CEO's First Romance

Romance 41 Chapters 165.6K Views

Author: CaireneLouise

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Her heart had been blue while his heart had been borrowed. Will they entertain that magnetic force called love again?

~•~•~•~

Buong buhay ni Klarissa ay ginugol na niya sa pagta-trabaho para sa pamilya niya. Kaya naman nang may mas malaking offer sa kanya ay agad niya tinanggap iyon. Lahat kasi ng bagay kahit kapalit pa noon ang pansarili niyang kaligayahan ay gagawin niya para sa pamilya niya. Ngunit ng makilala niya ang boss niya na ubod ng gwapo at hot ay parang gusto na niyang umatras sa laban. Hindi kasi kasama ang puso niya ngayon sa dapat niya problemahin. Ngunit anong gagawin niya kung hindi niya magawang kontrahin ang puso niya?

Lifeless, iyon si Alfred matapos mamatay ng pinakamamahal niyang babae. Breathing but not living. Bahay at trabaho lang ang araw araw na routine niya. Naiwan sa kanya ang tanging alaala ng kanilang pagmamahalan. Si Kit - ang ten years old niyang anak na tanging nagpapagaan sa loob niya. Ngunit gano'n pa 'man tila may kulang pa din. Hindi pa din bumabalik ang kulay sa mundo niya. Kaya nang dumating sa buhay nilang mag-ama si Klarissa ay nayanig ang mundo nila. Sa isang iglap, natagpuan na lamang niya ang sarili na nahuhulog dito. Si Klarissa na ang kanyang bagong simula?


DISCLAIMER: This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

Copyright © 2019 by Mary Ruth Oba

All rights reserved. No part of this novel may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including typing, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author CaireneLouise