Forum Download app Gifts

Prologue - The Gangsters are Secret Agents?! || Tagalog (On-Going) - Chapter 2 by softiecloudsie full book limited free

Chapter 2: Prologue

Si Demeter Chantelle Loyola at ang kanyang mga kaibigan or so called "ka-barkada", na sila Katrine, Nikka, Romina, Julia, Kristine at Reymarie ay tumungtong na ng 4th year highschool o Grade 10 sa isang kilalang unibersidad, Ang Unibersidad ng Montecarlo (Montecarlo University) na dating tinatawag na Watsons International University ngunit pinalitan dahil sa isang misteryosong madugong pangyayari noon.

Bakit kaya nila kinakailangan pang lumipat sa eskwelahan na ito?

Dahil ba sa panibago nilang misyon bilang mga Secret Agents o bilang Gangster? Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-gangsters-are-secret-agents-!-%7C%7C-tagalog-(on-going)_20680351805677305/prologue_55515205743993971">www.webnovel.com/book/the-gangsters-are-secret-agents-!-%7C%7C-tagalog-(on-going)_20680351805677305/prologue_55515205743993971</a> for visiting.

Kung ganun nga, magiging matagumpay kaya sila sa kanilang mga misyon?

Mabubunyag ba ang sikretong pinaka-tinatago nila?

Lalo na sa pinakamamahal nila?

at higit sa lahat...

Maipaglalaban ba nila ang nilalaman ng kanilang puso't isipan hanggang sa huli gaya ng paglaban nila para sa kanilang mga karapatan bilang parte ng gangster group?


next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C2
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login