THE THIRDS (Mini-Series) - Magical Realism

/ Magical Realism / THE THIRDS (Mini-Series)

THE THIRDS (Mini-Series) THE THIRDS (Mini-Series) original

THE THIRDS (Mini-Series) The Thirds

Magical Realism 6 Chapters 2,450 Views

Author: JessicaAdams

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

St. Joseph University.
Ang pinaka-prestihiyosong unibersidad sa bayan ng Mercedes.
Itinatag, pinamumunuan at pinatatakbo ng apat na pinakamayayamang pamilya.
Ang mga De Vera, Estriber, Policarpio at Dela Merced.
At sa pagdating ng ikatlong henerasyon, narito ang mga kwento nina JV, Dave, Lemuel at Raphael.
Ang The Thirds.
Maraming pribelehiyo ang maging sila. Pero hindi kasama roon ang tunay at wagas na pagmamahal.
Ikaw, nakahanda ka bang punan ang kakulangan na iyon?

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author JessicaAdams

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.