/ Fantasy / Chasing The Sun (Isla Azur Series 1)

Chasing The Sun (Isla Azur Series 1) Book Chasing The Sun (Isla Azur Series 1) Book original

Chasing The Sun (Isla Azur Series 1) CTS (IAS#1)

Fantasy 1 Chapter 2.3K Views

Author: DaoistS4uXD5

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

-Isla Azur Series 1-


Elaithra Guiddoti, simple at anak ng isa sa mga kasambahay ng pinakamaimpluwensiyang pamilya ng Isla Azur, ang mga Ardente.

Mistulang langit at lupa ang kinalakhan niyang buhay simula noong isinilang siya sa mundo na pinaliligiran ng mga mayayaman.

Limitado lamang ang kaniyang pwedeng gawing aksyon at mistulang nakakulong sa hawla na kung saan walang kalayaan.

Isa lamang ang nais niya sa buhay-ang mai-ahon niya ang antas ng kanilang buhay mag-ina, ngunit isang napakalaking pader ang kailangan niyang lampasan upang matupad ang kaniyang nais sa buhay.

Malayong malayo sa kinalakhang buhay ni Alejandro Ardente, anak at tagapag-mana ng pinakamaimpluwensiyang tao sa Isla Azur.

Tadhana ang mistulang naging daan upang sila'y magtagpo at siya ring magtatapos ng kanilang pagsasama. Hanggang kailan hahabulin ng kamay ng orasan ang oras?

At hanggang kailan susugurin ni Elaithra ang araw nang hindi nasasaktan?

Restricted

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author DaoistS4uXD5