Mr.Romcuzz girl by lovesyck14 full book limited free

/ Teen / Mr.Romcuzz girl

Mr.Romcuzz girl Mr.Romcuzz girl original

Mr.Romcuzz girl

Teen 1 Chapter 82 Views

Author: lovesyck14

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

AISHA MIEL EYA, isang simpleng dalaga na gusto lang makalaya sa pait ng nakaraan niya
she's beautiful, kind and a type of girl who never give up in life,

ulila na siya dahil namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang trahedya kaya natuto siya mabuhay mag isa hanggang sa kunin siya ng kaniyang tiya, na walang ibang ginawa kundi ang pahirapan siya at ipadanas sa kanya ang empyernong walang kasing bagsik

hanggang sa mabaon ang kanyang tiya sa utang at hindi na kaya pang bayaran, hanggang sa mapagdesisyonang siya ang ipambayad utang sa mga ROMCUZZ,

isang kilalang pamilya ito, marami ang negosyong napalago kahit saang bansa man ito, magiging maayos kaya ang buhay niya dito o magpapatuloy ang empyernong kinalakihan niya na..

Parental Guidance Suggested

Tags

Popular tags for the story

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details

Author lovesyck14