Playing With Forever - Fantasy Romance

/ Fantasy Romance / Playing With Forever

Playing With Forever Playing With Forever original

Playing With Forever

Fantasy Romance 2 Chapters 3,691 Views

Author: SereneFate

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

It only took a heartbeat when Yuki and Jester fell in love with each other. Kahit na parehong nasa magkaibang mundo, ay hindi iyon naging hadlang para sa pagmamahalan nilang dalawa. Their relationship was quite close to perfect, hanggang sa nakialam ang mommy ni Yuki at inilayo siya nito sa binata.

Hindi na siya muling umasa na makikita pa ang lalaking minsan niyang minahal, pero naging mapaglaro ang tadhana. Kasabay ng pagkikita nilang dalawa ni Jester ay ang muling pagbangon ng samu't saring damdamin sa puso niya. May pag-asa pa kaya para sa kanilang dalawa? O, magiging parte na lamang ng nakaraan ang pagmamahalan nila?

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author SereneFate