/ Teen / Secret Agreement

Secret Agreement Book Secret Agreement Book original

Secret Agreement

Teen 5 Chapters 3.6K Views

Author: Ladywithfeelings

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Bata pa lamang ay mapagmahal na si Falisha sa kanyang Ina. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay kinakailangang lumisan ng kanyang ina upang may mapangtustos sila pang-araw-araw. Nagdaan ang mga taon at siya ay tumungtong na sa pagdadalaga doon niya nakilala si Freyden Maice ang alaga ng kanyang Ina. Labis na nainis si Falisha lalo na't nalaman niyang kung anong tinatawag niya sa kanyang Ina ay siyang ganon rin pala ang tawag ng lalaki sa kanyang Ina.

Hindi lubos na akalain ni Falisha na mahuhulog sya sa lalaking kanyang kinasusuklaman at magiging magkasintahan sila nito. Ngunit dahil sa isang pangyayari ay halos maguho ang kanyang mundo at kanilang samaha'y biglang nagbago dahil sa nalaman niyang may naganap palang isang kasunduan at ang pagtatagpo nilang dalawa ay planado na. Dito naghakaawa at humingi ng kapatawaran ang kanyang lalaking kasintahan. Pero dahil sa lakas ng kapangyarihan ng pagmamahal ay sa huli ay natanggap niya rin ang mga pangyayaring mga naganap.

General Audiences

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews