/ Teen / WeiHay Endgame

WeiHay Endgame Book WeiHay Endgame Book original

WeiHay Endgame WE

Teen 6 Chapters 1.6K Views

Author: Lalaby_You

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"Makikiraan, nakaharang ka." Sabi ni Fhay kay Lia. Hinatak ni Fhay si Wein papalayo kay Lia, at sa mga taong walang tigil ang bulungan na naririnig niya kahit kasing layo pa ng pagitan ng isang bus.

Sa mundo ng mga kabataan na umiikot sa social media, kaibigan, at pamilya, kahit simpleng tao ay pwedeng ituring na artista. Sasama ka ba sa forum na ito, at makikihiling na WeiHay endgame?

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Lalaby_You