Rowan's Odyssey by Rosencruetz full book limited free

/ Horror&Thriller / Rowan's Odyssey

Rowan's Odyssey Rowan's Odyssey original

Rowan's Odyssey R.O

Horror&Thriller 19 Chapters 34.9K Views

Author: Rosencruetz

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

May tatlong dahilan kung bakit hindi makatawid si Rowan sa kabilang-buhay:

Una, nawalan siya ng alaala.
Pangalawa, may isang bagay pa siya na kailangang gawin sa lupa.
At pangatlo, kailangan niyang malaman kung paano siya "namatay"

Sa tulong ng misteryosong lalaki na nagpakilalang si "Jack", magagawa kaya ni Rowan na makatawid sa kabilang-buhay sa tamang oras? O tuluyan na bang magiging huli ang lahat para sa kaniya?

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Rosencruetz