Wild Blood - Horror&Thriller

/ Horror&Thriller / Wild Blood

Wild Blood Wild Blood original
About Table of Contents Reviews

Synopsis

Nasa peligro ang buhay ng mga estudyante ng seksyon Euclid sa kamay ng gumagalang killer sa loob ng kanilang eskwelahan. Subalit napag-alaman nilang isa sa kanilang mga kaklase ang pumapatay. At wala silang maaaring gawin kung hindi ang unahan na matukoy at mapaslang ito, dahil baka maubos na lamang sila nito ng walang kalaban-laban.

Mapapatay pa kaya nila ang naturang killer gayong hindi nila alam ang tunay na katauhan nito? Mapatay pa kaya nila ang puno't-dulo ng lahat?

Pero paano kung hindi lang pala isang normal na patayan ang nagaganap sa loob ng paaralan nila? Paano kung matuklasan nila na nakasalalay pala ang kanilang mga buhay sa isang programa sa telebisyon?

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author IcyDominance

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results