20.51% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 8: Chapter 7-Rated SPG

Chapter 8: Chapter 7-Rated SPG

Naging mas mainit, mas mapangahas na ngayon ang uri ng paghalik ni John sa kanya. Tinitikman nito ang bawat parte ng kanyang bibig gamit ang kanyang mapusok na labi pati ng kanyang ngipin at dila. He was nibbling, sucking my lips and that wild kisses setting her body on fire.

Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang mundo dahil sa ginagawa nito. Gusto niya lang na nakalapat ang kamay ni John sa umbok ng kanyang dibdib. She likes it so much that she even pushed his chest towards mine. He let out a throaty growl and somehow, that guttural sound made her more aroused.

"Mmmm…" napaungol siya dahil sa ginagawa nitong paghawak sa kanyang dibdib at pagpapatuloy ng paghalik sa kanyang labi.

Dumiin ang pagkakahawak niya sa likod nito nang isagad pa nito ang naglalabas-masok na dila nito sa loob ng kanyang bibig. She welcomed the intruder in her mouth by sucking it. Nagustuhan naman yata nito ang kanyang ginawa dahil nag-umpisang lumamas ang kamay nito sa kanyang dibdib. Wala sa sariling itinulak niya pa ito palapit sa kanyang katawan.

Nang ihiwalay ni John ang bibig mula sa labi niya ay lumipat naman ito sa kanyang leeg. He licked and kissed her down to my private part, leaving wet traces on her skin. Doon na siya nagsimulang mag-ingay at umungol dahil sa paraan ng kanyang paghalik pagkatapos ay hindi niya na napigilang umindayog ang kanyang balakang habang sinasabayan ang bawat paggalaw nito.

His thigh that was in between hers started moving, nudging her sensitive area; coaxing her to do something and she did. She ground herself in his thigh, rubbing her pussy against it. At nakaramdam siya ng kaluwalhatian. Pakiramdam niya ay matagal na nila 'tong ginagawa dahil sa init na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Napasinghap siya ng biglain siya ni John. Mariin niyang sinabunutan si John dahil sa sakit na idinulot ng ginawa nitong pagpasok sa kanyang pagkababae.

"Aaah, shit! Shiiit!" malakas na sigaw niya habang mahigpit na nakakapit sa bed sheet ng kanyang kama.

"Breath in, breath out," John reminded her, twisting her head towards him; showering light soothing kiss all over her neck.

"Oh God, John. Hindi ko na ata ka..." natigil ang pagpoprotesta niya dahil mas lalo pa nitong diniinan ang pag-indayog sa kanyang katawan.

"Relax. I will take the pain away. After this you will feel sweaty, I promise," paniniguro naman ni John sa kanya pagkatapos ay mabini siya nitong hinaplos sa leeg at sa kanyang dibdib. Kahit papaano ay nakaramdam siya ng kiliti kaya nawala ng kaunti ang sakit sa ibabang parte ng kanyang katawan.

Sinikap niyang mag-relax at maniwala na lang kay Beast. Nag-focus na lang siya sa sarap na dulot ng unang pagsisiping nila. Ipinagdasal niya na sana ay may mabuo agad sila para matuwa ang daddy niya.

Naghalo ang ungol nilang dalawa nang magsimulang kumilos si Khrystal at mas ibaon sa loob niya ang pagkalalaki nito.

She threw her head upward and she can't stop herself form groaning. Napakapit siya nang mahigpit sa braso ni Beast. That feeling…that sensation…kakaiba ang nararamdaman niya dahil sa ginagawa ni John sa kanya ngayon. He started moving inside her. Napamura na lang siya dahil sa kung anong natamaan nito sa loob niya na naging dahilan kung bakit mas lalong nag-init ang kanyang katawan.

Mas lalo niya pang ibinaon ang kuko niya sa balikat ni John. Pakiramdam niya ay hihimatayin na siya dahil sa pagod na nararamdaman niya pero mas nangingibabaw sa kanya ang pagkasabik sa ginagawa nitong paggising sa kanyang pagkababae. He started going in and out. Harder and deeper.

Ikinawit niya ang isang binti sa balakang ni John at sinalubong ang bawat pag-ulos nito kaya mas lalo pa nitong binilisan ang pag-indayog at labas-masok sa kanyang pagkababae.

"Khrystal…I'm coming!" malakas na sigaw ni John habang pabilis nang pabilis ang ginagawa nito.

"Faster, Beast. Faster!" She hissed and groaned loudly.

Mas bumilis ang kilos nito dahil doon ay hindi niya na alam kung ano pang isisigaw niya. Naghalo-halo na sa isip niya ang mga salitang nais niya sabihin sa lalaki.

They both screamed each other's name when they both came in unison. Hinawi ni John ang kanyang buhok at inipit sa kanyang tainga. Pagkuwa'y hinalikan siya sa kanyang leeg…papunta sa batok… pababa sa kanyang dibdib.

"Beast, ta-tama na siguro 'yong ginawa natin kanina. Isa pa inaantok na rin ako at kailangan ko ng magpahinga dahil bukas may pasok pa ako sa school," nahahapong sabi niya. Pakiramdam niya ay nakipag-wrestling siya sa sampung tao dahil sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Idagdag pa na masakit ang pagkababae niya dahil sa laki ng kanyang kargada.

Nakita niyang tumango na lang ito at humiga na lang sa kanyang tabi. Humugot siya ng unan sa kanyang ulunan at ipinantakip sa kanyang hubad na katawan. Bigat na bigat talaga ang pakiramdam niya ngayon. Hindi niya naisip na ganito ang pakiramdam kapag nakipag-sex ka. Sex, kasi ang make love ay para lang sa dalawang taong nagmamahalan at hindi para sa amin 'yon.

Narinig niya na humihilik na tio habang parang walang pakialam na nakahubad na natulog sa tabi niya. Sabagay wala kasing maipipintas sa kanyang katawan dahil talagang para itong modelo sa ganda ng pangangatawan dahil sa pagiging maskulado nito at idagdag pa na magandang lalaki siya.

Hindi niya mapigilang malungkot dahil hindi niya naibigay ang sarili niya sa taong gusto niya at 'yon ay si Alec. Kung sana lang ay hindi siya ikinasal kay Beast siguro may pag-asa pang ligawan siya nito.

"Haist…" napabuntong-hininga na lang siya dahil wala siyang magagawa kung hindi ang gawin kung ano ang magpapasaya sa daddy niya. "Sana lang makabuo kami agad at hindi na ito maulit pa," sabi niya sa kanyang isip pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay parang may sumisibol na kung ano at gusto niya pang maulit ang mainit na tagpo nila kanina.

Namalayan niya na lang na unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa dinala na siya nito sa kawalan kung saan malayo sa problema at sa kung ano pa man.

Hatinggabi na nang magising siya. Hindi niya namalayang mahigit apat na oras pala siyang nakatulog. What we did lately was rough and steamy hotter intercourse. Pagbaling niya sa kanyang kanan ay wala ng Beast na nakahiga sa kanyang tabi. Mukhang lumipat na siya sa guest room katabi ng kanyang kuwarto o umalis para umuwi sa bahay nil…niya.

Itutuloy…

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C8
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.