23.07% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 9: Chapter 8-At School

Chapter 9: Chapter 8-At School

Kinabukasan ay gumising siya nang maaga na parang walang nangyari dahil naisipan pa niyang pumasok sa school. Pakiramdam niya kasi ay nananaginip lang siya kagabi na may nangyari sa kanila. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na isinuko niya kay Beast ang Bataan. But I just feel sore down there right now so I guess it's real.

"Shocks, bakit kaya Bataan ang tawag sa virginity ng babae? Hindi puwedeng purity o Korea na lang kaya? Pati tuloy ako nakikigaya na, mga pinoy talaga ang hilig magpauso," kunot-noong sabi niya sa kanyang isip.

Mukhang totoo nga ang kasabihan na "The best way to a man's heart is through sex…este through stomach pala", kaya nga simula nang may nangyari sa kanila ni Beast ay parang may nagbago ng kaunti sa pakikitungo nito sa kanya.

Bumaba na agad siya ng kotse noong makita niya na nasa parking lot na sila ng school. Nakita niya sa bandang school ground na sobrang dami ng tao at mukhang may pinagkakaguluhan na kung sino. Siguro si Alec na naman ang pinagkakaguluhan nila, kilala kasi 'tong heartthrob sa school nila. Pupunta na sana siya roon para makitsismis kaso biglang may umepal at hinila siya sa kung saan.

"Hoy Kyenn ano nangyari? Naka-third base ka ba? Ano malaki ba?" kinikilig na tanong nina Dan at Shaira sa kanya. Hindi pa sila nasiyahan sa pagtatanong kaya niyugyog-yugyog pa nila ang kanyang balikat.

Mabuti na lang dinala siya ng mga nila ito sa sulok ng school ground kung saan wala na masyadong makakakita at makakarinig sa pag-uusapan nila. Para kasing nasa tambakan na 'yon ng kung ano-anong gamit sa school na nasira. Nakakahiya talaga kapag narinig pa ng iba na nakipag-sex na siya, siyempre estudyante pa lang siya baka isipin pa nila na masyado siyangng proud sa nangyayari sa buhay niya.

"Ano ba naman kayo? Nakakahiya. Mga bibig niyo talaga kahit kailan…" nakataas ang kilay na sabi niya pagkatapos ay sinipa ang batong nasa paanan niya sa sobrang inis na nararamdaman niya.

"Naku naman Kyenn para ka namang hindi nasanay sa amin na mga kaibigan mo. Saka tayo lang namang tatlo ang nandito kaya huwag ka na mahiya," pangungumbinsi na sabi pa ni Dan sa kanya.

"Oo nga naman, Kyenn. Sige na ikuwento mo na sa amin. Anong pakiramdam kapag first time ng isang babae?" dagdag pang sabi ni Shaira habang parang bulateng inasinan na hindi mapakali dahil sa pagkasabik sa sasabihin niya.

"Sige na Kyenn! Ikuwento mo na sa amin dali!" sabay na sabi nilang dalawa sa kanya.

"Alas-siyete na, wala ba tayong klase?" nakataas ang kilay na tanong niya. Iniba niya ang usapan para makaiwas sa nakakahiyang tanong ng dalawa.

"Wala tayong klase dahil may meeting ang mga professors natin kaya huwag ka na magpalusot at magkuwento ka na," malditang sagot ni Dan na ikinasimangot niya. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo dahil akala niya ay makakalusot siya pero hindi pala.

"Sorry girls pero hindi ko puwedeng ikuwento 'yong mga sex scenes namin. Pero 'yong sa tinatanong niyo kung malaki ba? Ang masasabi ko lang ay grabe talaga," namumulang sabi niya habang naiisip niya ang ginawa nila kagabi.

"Aahhh!" biglang sigaw ni Shaira na ikinatalon niya sa kanyang kinatatayuan. Grabe talaga 'tong si Shaira napaghahalataang ano…sabik masyado. Minsan naiisip ko may kalokohan 'tong ginagawa na di kinukuwento sa kanila. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

"Hoy anong nangyayari sa 'yo at napatili ka? Grabe ang sakit sa tainga ha? Parang natanggal ata ang tutuli ko sa ginawa mong pagsigaw," nakabusangot na sabi niya habang nakahawak sa kanyang tainga.

"Wala naman Kyenn. I'm happy for you, kasi nga hindi ka mabibitin sa kanya," nakangising sagot ni Shaira pero hinampas niya lang ito sa braso dahil sa asar dito.

"Ikaw ha! Kababae mong tao pero ang bastos ng bibig mo. Minsan nga magmumog ka ng Domexx ng luminis naman 'yang mabahong bibig mo," naiiritang sagot niya kay Shaira. Naku kung hindi niya lang 'to mga kaibigan mga hindi niya na 'to pinagpapansin. Napaka-bad influence kasi, nadudumihan na ang inose…ang utak niya.

"Naku Kyenn, nagkaasawa ka lang naging masungit ka na. dati naman ang bait-bait mo pa tapos halos di ka nga kumikibo kahit ang kulit-kulit ko na," naglulungkot-lungkutang sagot ni Shaira habang nagkukunwaring nagpupunas pa ng kanyang luha.

"Ang arte mo talaga kahit kailan, Shaira. Hindi ba puwedeng magbago ako ng image? Sawa na kasi ako sa pagiging mabait, mahinhin at kung ano-ano pa dahil mahirap kasi baka abusuhin ng iba," nakangiting sagot niya sa kaibigan.

"Nagbago ka na talaga Kyenn. Pero gusto ko 'yan palaban kasi hindi na kami matatakot na baka apihin ka ng iba. Katulad ng mga kilalang mean girls dito sa school na sina Gea Jaquilmac, Gwynette Oliveros, at Joaneverth Relojas. Mga magaganda at mga pang-model ang datingan 'yon nga lang sablay naman sa kagandahang-asal," ani Danella pagkatapos ay nakangiting tumingin sa kanya.

"Tara na girls! Pero bago 'yan ano nga ulit ang motto natin?" nakangiting tanong ni Shaira sa kanilang dalawa?

"One for all and all for one!" sabay-sabay na sigaw nila pagkatapos ay nag-high five.

Naglakad na sila papunta sa kanilang school canteen para mag-recess. Isang oras kasi ang break bago ang Marketing Management I na susunod na subject nila. Habang naglalakad ay kinukulit pa rin siya ng dalawa na magkuwento pero iniiba niya lang lagi ang usapan. Kahit kailan talaga kapag usaping sex buhay na buhay silang dalawa. Paano kakabasa ng mga SPG sa Wattpad kaya napuno ng kamundohan ang isipan.

Mamaya pala bago siya umuwi papasalubungan niya ang Daddy Drix niya ng mga prutas tapos si Beast naman ay papasalubungan niya ng pampakalma para lagi itong kalmado at hindi inaatake ng pagka-bipolar niya.

"Siguro tama ang hinala kong maysakit ang lalaking 'yon kasi napakamagagalitin e. Hay, bakit ba siya ang iniisip ko?"

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C9
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.