25.64% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 10: Chapter 9-Flashback

Chapter 10: Chapter 9-Flashback

Habang nakahiga siya sa isa sa mga guest room ng bahay ni Tito Drix ay hindi niya maiwasang balikan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Tulala lang siya habang nakatingin sa puting kisame ng kanyang kuwarto.

"Anak, sigurado ka bang magpapakasal ka sa kaibigan ng papa mo? Baka naman mahirapan ka at mahirapan din siya sa gagawin niyong pagpapakasal?" nag-aalalang tanong ng mama niya sa kanya habang nakatingin sa kanyang mukha. Siguro iniisip nitong mapapabago pa niya ang kanyang desisyon.

"Ma, alam kong mahirap 'tong pinasok ko pero gusto ko lang tulungan si Tito Drix. Alam niyo namang may taning na ang buhay niya at sa akin lang niya puwedeng ipagkatiwala ang nag-iisang niyang anak na babae pati ang kompanya nila. Kung inaalala niyo ang sakit ko huwag kayong mag-alala dahil pipilitin kong pigilan ang sarili ko," nagpapaunawang paliwanag niya.

"Basta anak sabi ni Doc. Crystelle Dormis inumin mo ang medication mo palagi. Saka kung talagang desidido ka na anak ay walang problema sa amin. Nasa tatlumpu't walong taong gulang ka na kaya kailangan mo ng magkaroon ng sariling pamilya at hindi ka na lugi kay Khrystal kapag naging asawa mo na siya. Isa siyang babae na maipagmamalaki mo dahil sa pagiging mapagmahal, mabait, malalahanin at higit sa lahat ay napakaganda niya. Siyempre ikaw din namana mo sa amin ng Papa Gareth mo ang lahat ng mayroon ka," nakangiting sabi ni Mama Lizzeth habang pareho silang nakaupo sa malambot nilang sofa.

"Kung lahat namana ko sa inyo ni papa bakit ako lang sa pamilya natin ang may Personality Disorder?" seryosong tanong niya sa kanyang ina na naging dahilan para mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. "Sige ma, huwag niyo na pong sagutin dahil alam ko rin naman kung ano ang isasagot niyo."

"John, patawarin mo kami ng papa mo. Hindi rin namin alam kung saan mo naman ang sakit mo na 'yan. Pero sinusuguro ko na hindi ka namin ampon at anak ka namin ng papa mo. Kung pupuwede nga lang na kunin ko ang sakit mo na 'yan ginawa ko na anak," malungkot na sagot ng mama niya habang hinahaplos ang kanyang balikat.

"Ma, huwag niyong sisihin ang sarili niyo kung bakit ganito ako. Huwag kayong mag-alala susubukan kong pigilan ang sarili ko sa maaaring mangyari kapag naging asawa ko na ang anak ni Tito," masayang sabi niya habang para siyang batang pinapakalma ng mama niya. Hinayaan niya na lang ito na ituring siyang parang bata pa rin. Sa lahat kasi ang mama't papa niya lang pati ang kapatid na si Sage ang itinuturing niyang kakampi.

Natatatandaan pa niya no'ng bata pa sila ni Sage, madalas niyang inaaway ito pati ang ibang mga batang nagtatangka na makipaglaro sa kanilang magkapatid ng walang dahilan. Hindi pa alam ng magulang nila ang sakit niya pero napapansin na nilang may kakaiba sa kanyang ugali.

Simula raw kasi noong mag-tatlong taong gulang siya ay madali siyang mabugnot tuwing hindi nasusunod ang gusto niya. Talo niya pa nga raw isang buhawi kapag nagwawala dahil lahat ng mahawakan niya ay ibinabato niya. Noong una akala nila ay normal lang 'yon dahil bata pa nga siya pero noong tumuntong siya ng limang taon ay napansin nilang mabilis magbago ang kanyang ugali. Kaya napagpasyahan nilang ipatingin siya sa kakilala nilang doktor.

"Doc. Crystelle, we want to know about the result of your diagnosis to my son," ma-awtoridad ngunit may pag-aalalang tanong ng mama niya sa isang babaeng napakaganda at naka-coat na pang-doktor.

"Mrs. Montecillo, I'm sorry to say but your son has a Borderline Personality Disorder or BPD. Symptoms of having BPD: first he would feel very worried about people abandoning him and would do anything to stop that happening, second have very intense emotions that last from a few hours to a few days and can change quickly, third not having a strong sense of who you are, and it can change depending on who you're with, third find it very hard to make and keep stable relationships, fourth get very angry and struggle to control his anger, fi…"tumango na lang ito nang makitang Itinaas ng mama niya ang kanang kamay para pigilan sa pagsasalita ang magandang doktor.

Sa pagkakatanda niya nga nakatingin lang siya sa kanyang mama at sa doktor no'n habang tahimik lang siyang nakaupo sa upuang katabi ng kinauupuan ng mama niya.

"Doc, may ma-magagawa pa ba para pa-pagalingin siya? O may ga-gamot ba para sa sakit niya?" malungkot na sabi ng mama niya na animo'y maiiyak na siya. Nakita niyang parang gumaang ang pakiramdam nito dahil naisipan niyang hawakan na lang nang mahigpit ang kamay nito upang pagaangin ang kung anumang nararamdaman nito.

"Mayroon naman pero sa ngayon dahil bata pa si John, ang maipapayo ko lang muna ay kailangan niyong iparamdam kay John na mahal niyo siya at tanggap niyo siya. Ang mga taong may BPD kasi ay kailangan ng mismong suporta ng kanyang pamilya."

"Ma hindi pa ba tayo uuwi?" kunot-noong tanong niya sa kanyang mama habang nilalaro-laro niya ang laruang pusa sa lamesa ng magandang doktor.

"Anak, sandali na lang uuwi na rin tayo," nakangiting sabi ni Mama Lizzeth sabay halik sa tungki ng kanyang ilong. Pinunasan niya agad ang kanyang ilong dahil ramdam niyang mabasa-basa ang dulo nito marahil dahil sa tubig na nanggaling sa mata nito. Kaya naglaro na lang ulit siya habang naririnig niya ang usapan ng mga ito.

Dahil bata pa siya no'n ay hindi niya maitindihan kung ano ang pinag-uusapan nila tungkol sa kanya pero ngayon ay naiitindihan na niya ang tungkol doon. Bumangon na siya mula sa pagkakahiga dahil kailangan niya ng pumasok sa kanyang trabaho bilang may-ari ng kompanya ng mga Fuentebella. Upang pagsabayin niya ang pagma-manage ng sarili niyang kompanya at kompanya ng asawa niya ay inilipat niya na sa building ang opisina ng Montecillo Advertising Company. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Dahil nga ang kompanya ng biyenan niya ay real state ay naisipan niyang magkipag-collaboration na lang sa mga Fuentebella. Kumbaga sa kasabihan ay "Hitting two birds in one stone", siya rin naman kasi ang mahihirapan sa pagma-manage kung magkalayo ang dalawang pinamamahalaan niyang kompanya. Although his company is not quiet big as the real state of Fuentebella, but still it can consume his time in managing the two company.

"Kung wala siguro akong sakit baka may anak na kami ni Marianne. Kung bakit kasi sa dinami-rami ng tao sa mundo ako pa ang nabigyan ng ganitong sakit?" ipinilig niya ang kanyang ulo para mawala sa isipan niya si Marianne.

Dalawang linggo na rin ang lumipas pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makalimutan ang nangyari sa kanila ni Khrystal. Sa lahat kasi ng babaeng nakasalamuha niya siya 'yong pinakanaiiba. Siguro dahil siya lang ang bukod tanging babae na nakasasabay sa kanyang topak.

Kasalanan niya rin siguro kung bakit naging ganoon na rin ang pakikitungo nito sa kanya. Dahil sa sakit niya na alam niyang hindi kayang intindihin ng ibang tao at siguro pati na rin ng kanyang asawa.

Sana lang makatagal si Khrystal sa kanyang ugali habang mag-asawa pa sila at sana hindi niya mahalatang maysakit siya para hindi siya nito kaawaan o pandirihan katulad ng babaeng minahal niya. Dahil sa lahat ng ayaw niya ay gano'ng klaseng tao.

Itutuloy...

Comment (1)

 • BoaHancok

  BoaHancok

  Next please...

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C10
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

 1. 1. Daily check-in
 2. 2. Invite friends invite now >
 3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
 • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
 • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.