Forum Download app Gifts
26.82% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 11: Chapter 10-This Is War Again

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 11 online

Chapter 11: Chapter 10-This Is War Again

Kasalukuyan siyang nasa banyo nang marinig niya na may kumakatok sa pinto ng kanyang kuwarto. Dali-dali siyang nagtapis ng tuwalya sa kanyang katawan pagkatapos ay pinuluputan niya nang maliit na tuwalya ang kanyang buhok.

"Sino kaya ang kumakatok sa pinto?" tiningnan niya ang kanyang orasan na pambisig at nakita niyang alas-sais na ng umaga.

Pagbukas niya ng pinto ng banyo ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakita niyang prenteng nakaupo lang si Beast sa kanyang kama na animo'y close silang dalawa. Kaya pala wala ng kumakatok sa pinto niya 'yon pala may nakapasok na palang guwa…halimaw sa kanyang kuwarto. Dahil sa biglang pagragasa ng dugo sa kanyang ulo ay nakaramdam siya ng inis sa ginawa nitong pagpasok na walang permiso.

"Shit! Aray ha! Bakit ka ba nambabato?" inis na sabi ni John habang sapo ang balikat niyang binato ni Khrystal ng tsinelas.

"Bakit ka ba pumapasok sa kuwarto ng may kuwarto ha? Saka paano ka nakapasok e ni-lock ko 'yong pinto?" nakataas kilay na sagot niya kay John habang nakahawak pa sa kanyang baywang. Feeling niya siya si Gabriela Silang na handang ipaglaban ang bansang Pilipinas.

"Malamang nakapasok ako kasi may pinto. Isa pa hindi mo kaya ni-lock ang pinto ng kuwarto mo, asawa ko. Paano pala kung hindi ako ang pumasok sa kuwarto mo tapos makitang ganyan ang ayos mo? Edi mao-ospital na agad sila. Kawawa naman may magiging gastusin pa ako," sagot naman ni John habang nakapaskil ang ngiti sa kanyang labi.

Nanggigigil siyang tiningnan ito sabay kuyom ng kanyang kamao. Kahit kailan talaga nakakabuwisit talaga siya. Ang aga-aga ang lakas mang-asar.

"Alam ko may pinto hindi ako tanga. Bakit ka nga nandito sa kuwarto ko? Ano ang kailangan mo? Bilisan mo na kasi kailangan ko ng magbihis at may pasok pa ako sa school. Saka anong sinasabi mong mao-ospital 'yong taong papasok sa kuwarto ko kapag nakita nilang ganito ayos ko?" naniningkit ang mga matang nakatingin lang siya kay John. Parang gusto niya ng bugahan ito ng apoy o kaya hiramin ang kapangyarihan ni Pirena dahil sa inis na kanyang nararamdaman habang nakatingin kay Beast.

"Mao-ospital sila dahil kapag nalaman kong may ibang pumasok dito lalo na kapag lalaki ay babasagin ko ang mukha nila hanggang wala na silang maipagmalaki pa. Hangga't kasal tayo at apelyido ko ang nakakabit sa pangalan mo ay walang ibang puwedeng lumapit o umaligid sa 'yo kung 'di ako lang," seryosong sabi ni John sa kanya na ikinatigalgal ko. "Sige bilisan mo na asawa ko dahil ihahatid na kita sa school mo at susunduin simula ngayong araw," nakangiting dagdag pa niya bago lumabas ng kanyang kuwarto.

Nablangko ang kanyang utak habang nagbibihis ng kanyang uniporme. Magkahalong kilig at takot ang naramdaman niya sa sinabi ni John sa kanya. Hindi niya alam kung dapat niya bang seryosohin ang sinabi nito kanina o hindi pero nagkaroon ng maliit na epekto sa kanyang sistema. Kinilig din siya dahil sa nalaman niyang marunong pala itong magselos, kung totoo ngang nagseselos ba ito. Pero takot din siya dahil baka nga totohanin nito ang sinabi niya.

Pansin niya talaga na may kakaiba kay John dahil mabilis itong mag-iba ng kanyang ugali. Gusto niyang tuklasin ang tungkol sa namumuong hinala sa isip pero natatakot siya sa maaari niyang malalaman. Isinantabi niya muna ang nasa isip at umaktong parang wala siyang narinig sa sinabi nito kanina. Mabilis siyang naglagay ng paborito niyang kulay pulang liptint at pulbo sa kanyang mukha upang maging presentable siyang tingnan kapag pumasok siya. Noong matantiya niya na maayos na ang kanyang buhok ay isinunod niya ng isinuot ang kanyang itim na sapatos.

Pagkasukbit niya ng kanyang pink na shoulder bag sa kanyang balikat na nakalagay sa kanyang study table ay naglakad na siya palabas ng kanyang kuwarto. Pagpihit niya ng seradura ng pinto ay pinindot niya muna ang switch ng ilaw bago siya tuluyang lumabas. Pagkatapos ay maingat niyang isinirado ang pinto. Pagharap niya hallway papunta sa hagdanan ay muntik pa siyang mapatalon dahil sa gulat nang makita niyang nakasandal sa pinto nito si Beast.

Dahil doon ay nakaramdam ulit siya ng munting kaba sa kanyang dibdib. Naramdaman niya siguro na nakatingin siya kay Beast kaya napatingin din siya sa kanyang kinaroroonan.

"Bakit natulala ka na riyan? Tara na, pareho pa tayo male-late niyan kaya bilisan mo na. Magpapaalam pa tayo sa dad mo kaya mamaya mo na ako pagpantasyahan," nakangising sabi pa ni Khrystal. Inalalayan siya nito sa kanyang siko habang naglalakad sila. Dahil may katulong sa kanilang paligid, ang isa ay naglilinis sa hagdan habang ang isa ay nagpupunas ng mga railing kaya hindi na siya umalma sa paghawak ni John sa kanya.

Sa isip niya habang naglalakad sila ay gusto niya na itong patayin. Dahil sa tatlong kuwarto pa ang agwat ng kanyang kuwarto sa kuwarto ng daddy niya ay mga ilang minuto rin itong nakahawak sa kanyang siko. Naghahati ang saloobin niya habang nakahawak sa kanya. Galit siya pero parang gusto niya ang pagdantay ng palad nito sa kanyang balat.

Nang matapat na sila sa pinto ay kumatok muna siya bago sila pumasok sa loob ng kuwarto. Nakita niyang sinusubuan ng nurse na si Ate Monica ang kanyang daddy.

"Khrystal, mabuti naman at sabay kayong pumunta rito ni John bago kayo umalis. Natutuwa ako dahil natupad na ang hiling ko na makita ko kayong magkasama ngayon," naluluhang sabi ng daddy niya sa kanya.

Lumapit siya para yumakap at humalik sa kanyang daddy. Naramdaman niyang lumapit din si Beast para magmano pagkatapos ay tumayo sa kanyang tabi. Mayamaya ay nakita niyang umalis muna sa kinauupuan niya si Ate Monica para lumabas ng kuwarto. Siguro para bigyan sila ng kaunting privacy.

"Si dad naman papaiyakin pa ang maganda niyang anak," naglalambing na sagot niya sa kanyang daddy pagkatapos ay umupo sa gilid ng kama nito.

"Siyempre kanino ka pa ba magmamana? Edi siyempre sa amin ng mommy mo. Sige na baka mahuli pa kayo sa pagpasok ni John," masayang sabi ni daddy habang nakaupo sa kanyang kama. Kahit papaano ay parang nagkakalakas na rin siya. "John, ingatan moa ng anak ko ha? Pati ang magiging apo ko kung sakali."

"Sige po daddy huwag kayong mag-alala kahit 'di mo ako paalalahanan ay gagawin ko," sabi ni Beast sa daddy niya sabay hapit sa kanyang baywang palapit sa katawan nito.

Nakaramdam siya ng init at nang dahil doon ay siniko niya ito sa kanyang tagiliran kaya napabitiw ito sa pagkakahawak nito sa kanya. Tapos ay ngumiti siya nang sobrang lapad para hindi mapansin ng daddy niya ang kanyang ginawa sa kumag na 'yon.

"Daddy, aalis na po kami. Baka ma-late kami kapag nagtagal pa kami sa kuwarto mo. Mamaya po papasalubungan ko kayo ulit ng prutas," nakangiting sabi niya sabay halik sa pisngi nito.

Nauna na siyang naglakad palabas ng kuwarto. Narinig ko pang nagpaalam si Beast sa daddy niya bago naglakad para sumunod sa kanya. Nakita niyang nakaupo lang si Ate Monica sa wooden chair na nasa labas ng kuwarto ng daddy niya. Nang makita siya nitong lumabas ay agad 'tong tumayo at nakangiting tumingin sa kanya.

"Ate, pakialagaan na lang si daddy ha? Maraming salamat!" nakangiting niya sabi kay Ate Monica. Naramdaman niyang nasa tabi niya na si Beast kaya nakaramdam siya ng kaba.

"Wala 'yon Khrystal saka trabaho kong alagaan ang dad mo. Sige na kailangan niyo na atang umalis…" nakangiting sabi ni ate habang may pinahihiwatig na parang naiinip na 'yong nasa tabi niya. Ngumiti na lang siya bilang tugon pagkatapos ay kumakaway na naglakad na siya kasabay si Beast.

Nakarating sila sa school ng hindi niya namalayan. Pakiramdam niya ay naulit-ulit ang nangyari dati na sa sobrang katahimikan ay nabingi siya.

Wala kasi ni isa man sa kanila ang nagsalita habang nasa biyahe sila kanina. Kita niyang seryosong-seryoso ang mukha ni Beast habang nakatingin sa kalsada at nagmamaneho kaya hindi na rin siya nagtangkang magsalita pa.

Bago niya binuksan ang pinto ng kotse ay humawak sa braso niya si Beast kaya napalingon siya sa rito. Binitiwan rin agad siya nito nang makitang nakatingin na siya.

"Mamaya anong oras ang uwi mo?" tanong ni Beast habang nakatingin sa kanya.

Makikipagtalo pa sana siya kay Beast ngunit hindi niya na ginawa. Nararamdaman niya kasing parang pinipigilan nito ang kanyang sarili na magalit pa sa di niya alam na dahilan.

"A-alas-tres ang uwi ko. hintayin mo na lang ako rito kapag nauna ka. Sige kailangan ko ng magmadali dahil male-late na ako sa first subject ko," utal-utal na sagot niya pagkatapos ay mabilis niya ng isinarado ang pinto ng kotse ni Beast. Lakad-takbo na ang ginawa niya para makalayo agad sa parking lot ng school. Ayaw niya na kasing tagalan pa ang pakikipag-usap ditto dahil baka mahuli pa siya sa klase niya. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/bipolar-series-1-the-beastly-couple-(tagalog-novel)_12465946105517905/chapter-10-this-is-war-again_33502138457970630">www.webnovel.com/book/bipolar-series-1-the-beastly-couple-(tagalog-novel)_12465946105517905/chapter-10-this-is-war-again_33502138457970630</a> for visiting.

Itutuloy…


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C11
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.