Forum Download app Gifts

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 32 online

Chapter 32: Chapter 30-War

Kinagabihan ay dumiretso na agad siya sa kuwarto pagkatapos niyang patulugin si Janice. Tumingin siya sa orasan na nasa dinding at nakita niyang alas-diyes na ng gabi.

"Bakit kaya wala pa si Beast? Tapos hindi pa siya nag-text sa akin. Lagot talaga siya sa akin mamaya kapag pumasok siya rito sa kuwarto namin," nakasimangot na sabi niya pagkatapos ay pinatay ang ilaw sa kuwarto.

Pagkatapos ay binuksan niya ang lampshade na malapit sa kama. Hindi mapakaling humiga siya roon habang nakatingin lang sa kisame at hinihintay na dumating ang magaling niyang asawa. Mayamaya ay nakarinig siya ng tunog ng sasakyang dumating kaya agad siyang tumayo at sumilip sa bintana.

Nakita niyang bumaba si Beast sa BMW niyang kotse dala ang kanyang attache case. Pansin niyang tumingin muna ito sa kanyang relong pambisig bago nagpasyang maglakad papunta sa pinto ng bahay. Agad siyang bumalik sa kama pagkatapos ay nagtalukbong para isipin ni Beast na natutulog na siya.

Ilang minuto siyang naghintay sa kama pero wala pa ring dumadating na Beast. Kaya pabalibag niyang tinanggal ang kumot na nakatalukbong sa kanya at kagat-labing tumayo para puntahan ito sa baba.

"Bakit ang tagal umakyat ng lalaking 'yon?" mahinang sabi ni Khrystal habang naglalakad palabas ng kuwarto. Sumulyap muna siya saglit sa kuwarto ni Janice pero di niya inaasahang makita niya roon ang asawa na nakaluhod sa crib habang parang may ibinubulong na kung ano na hindi niya maintindihan.

---

Kinabukasan…

Hindi maiwasan ni Khrystal ang pag-isipan nang masama si John dahil sa madalas nitong pag-uwi ng gabi. Pero lagi niya na lang sinasabi sa sarili na ginagawa ni John 'yon para sa kompanya na pinapangalagaan nito at para rin sa kanila. Mabuti na nga lang ay si Sage na ang nagma-manage sa Montecillo Advertisement Company kaya hindi na hirap ang asawa niya sa pangangalaga ng dalawang kompanya.

Ang ipinagtataka na lang ni khrystal ay sobrang dalas na ng pagiging mainitin ang ulo nito. Kaunting kamalian lang o hindi lang siya nasunod sa gusto nito ay nagagalit na agad. Nagsimula ito noong makita niyang nakaluhod sa crib ni Janice ay hindi na mawaglit sa isip niya 'yon…

Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng asawa niya kung bakit hindi agad dumiretso si John sa kuwarto nila upang magpalit ng damit dahil ugali kasi nito ang ganoon palagi. Nang lumingon sa gawi niya si John ay biglang nawala ang inis na nararamdaman niya kani-kanina lang pero biglang bumalik nang makita niyang parang wala ito sa katinuan.

"KHRYSTAL! HONEY! Nandiyan ka pala. Pasensiya na asawa ko, late na ako nakauwi kasi marami lang akong ginawang trabaho. Sa sobrang dami ay di ko na mabilang," kunot-noong sabi ni John pagkatapos ay tumayo pero biglang napalugmok dahil sa pagkawala ng balanse sa katawan nito.

"Nakainom ba siya? Pero bakit naman siya maglalasing?" piping tanong ni Khrystal sa kanyang isip. "Beast…I mean mahal huwag ka nang maingay diyan kasi baka magising si Baby Janice. Tara na sa kuwarto natin para makapagpalit ka na ng damit mo."

Mabilis niya itong inakay pero iwinaksi lang nito ang kanyang kamay.

"Hindi ko kailangan ang tulong mo! Kaya kong maglakad papunta sa kuwarto natin kaya pabayaan mo na lang ako," inis na sabi ni John sa kanya pagkatapos ay muling tumayo at dahan-dahang humakbang palabas ng kuwarto.

Naiwang nakatulala si Khrystal habang nakatingin lang sa pasuray-suray na asawa. Naikuyom na lang niya ang kanyang mga palad at pinigilan ang sarili na magalit dahil baka magising ang anak niya pati na ang mga kasambahay nila.

"Khrystal Kyenn, pigilan mo ang sarili mo na magalit. Intindihin mo na lang ang kalagayan niya. Lasing siya kaya ganyan siya," piping usal niya at tahimik na sumunod sa kanyang asawa.

Pagpasok niya ay nakita niyang walang suot na pang-itaas si John at tanging boxer lang ang suot. Pinigilan niyang mailang dahil mag-asawa na sila at isa pa ay ilang beses niya na itong nakita ngunit hindi pa rin siya sanay.

Nagulat siya nang nasa harap niya na ito at nakayakap na sa kanya.

"Ang bango-bango talaga ng asawa ko. Amoy strawberry at ang sexy-sexy pa rin," nakangising sabi pa ni John. Pagkatapos ay hinapit palapit ang katawan ni Khrystal saka agad na inilapit ang kanyang labi sa labi ng asawa.

Gulat man si Khrystal sa ginawa ng kanyang asawa ay nagpaubaya na lang siya. Parang sumasabay sa musika ang bawat galaw ng kanilang mga labi at kamay. Di niya maiwasan ang magpatangay sa init na nararamdaman niya dahil sa simpleng pagdidikit ng kanilang katawan.

Amoy na amoy niya ang panlalaking pabango ng kanyang asawa. Kahit nakainom ito ay hini ito amoy alak. Ang mumunting buhok sa kanyang bigote at balbas na nagpadagdag sa kanyang lalaking-lalaking anyo. Nakarating sila sa kama ng hindi niya namamalayan. Hanggang sa mabuwal sila sa malambot na kama.

"Marianne..."

Nagulat si Khrystal nang marinig niya ang pangalang 'yon kaya agad niyang isinalya si John pababa ng kanilang kama at agad siyang tumayo sa harap nito. Ang sensasyong nararamdaman niya kanina dahil sa halik na pinagsaluhan nila ay napalitan ng galit.

Nakita ni Khrystal na natauhan si John dahil sa pagkagulat na makikita mong nakarehistro sa kanyang mukha. Nakita niyang ikinuyom nito ang kanang kamay at galit na pinagsusuntok ang sahig.

"SHIT! Bakit na naman ba, Khrystal?" gigil na usal ni John habang dahan-dahang tumayo. Nakatiim-bagang siyang nakatingin sa kanyang asawa.

"Hanggang ngayon ba si Marianne pa rin ang nandyan sa puso mo?" diretsong tanong ni Khrystal habang unti-unting rumagasa ang emosyon na hindi niya na mapigilang itago. "Hindi mo ba ako kayang mahalin at hanggang ngayon pangalan pa rin niya ang lumalabas sa bibig mo?"

Malungkot lang na nakatingin si Khrystal sa kanyang asawa habang nakabakas sa kanyang mukha ang sakit na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawasak ang bawat bahagi ng kanyang puso.

Bakas sa mukha ni John ang pagsisisi dahil sa nakikita niyang pag-iyak nito. Gustuhin man niyang lumapit para yakapin at pawalain ang sakit na nararamdaman nito ay hindi niya maihakbang ang kanyang paa. Pakiramdam niya ay nakapako na ito sa sahig at pati ang kanyang pag-iisip ay nawala na sa tamang wisyo.

"ANO, MAGSALITA KA? MAHAL MO PA BA ANG MARIANNE NA 'YAN? PAKITANG TAO LANG BA ANG MGA PINAKIKITA AT PINARARAMDAM MO SA AKIN? KAYA BA GABI-GABI KA NA UMUUWI DAHIL KASAMA MO SIYA?" nang-uusig na usal ni Khrystal.

"I don't owe you an explanation," tipid na sagot ni John kay Khrystal habang di makatingin ng diretso sa kanya.

"I want an answer goddammit! You didn't call. You didn't text. Tapos uuwi ka ng lasing ng gabing-gabi na at maririnig ko pa sa bibig mo ang pangalan ng ex-girlfriend mo pagkatapos nating maghalikan. Ano 'to naglolokohan lang ba tayo rito? Nasa wastong gulang na ako kaya huwag mo ako ituring na tanga na hindi kayang maintindihan ang lahat!"

"I don't know what's wrong, okay? I'm just… really tired. Bukas na lang tayo mag..."

"HINDI! GUSTO KONG MAG-USAP NA TAYO NGAYON NA!"

"ANG SABI KO DI BA TUMIGIL KA NA! HUWAG KANG MAKULIT!"

Nagulat si Khrystal ng bigla siyang hinawakan ni John nang mahigpit sa kanyang balikat habang niyuyugyog.

"Calm down! You're scaring me! Bi..tawan mo na a..ko..." nahintakutang sabi ni Khrystal.

Kita niyang namumula ang mukha ni John at halos pumutok na ang ugat sa kanyang noo at leeg sa galit na nararadaman. Ito ang unang beses na nakaramdam si Khrystal ng pagkatakot kay John dahil parang nawala ito sa sarili at gusto siyang saktan. Naisip niyang nasagad niya siguro ang pasensiya nito kaya hindi na nito ang sarili.

"Ano ba John Rancel bitawan mo na ako! Please, masakit na!"

Para namang binuhusan nang malamig na tubig si John nang makita niya ang takot sa mga mata ng asawa. Agad niyang binitawan ang braso nito at napansin niya ang pamumula sa bahaging hinawakan niya kanina.

"I'm sorry, my wife. Hindi ko gustong saktan..." nagsisising sabi ni John.

"Sorry didn't fix everything. Pack your shit and go. Get the fuck out of my sight!" galit na sagot naman ni Khrystal pagkatapos ay humiga sa kama at nagtalukbong ng kumot.

Nakakuyom ang kamaong lumabas si John habang naririnig ang asawa na umiiyak. "Kasalanan 'tong lahat ni Marianne! I swear, kapag nagkahiwalay kami ni Khrystal mapapatay ko talaga siya!"

Itutuloy...

----

Sorry, medyo matagal na ulit ang next update. Salamat sa mga nag-aabang at nagbabasa nito kahit draft pa lang siya😘😘😘


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C32
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.