King of Gods (Tagalog)

King of Gods (Tagalog) KOG

Author: Fast Food Restaurant

4.6 (476 ratings)

518 Elder Assassination 2 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

Sa pagtatapos ng paglalaban sa pagitan ng pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente, ang Tea Party ay natapos na rin.
Si Goddess Bing Wei at ang Three Eyed Saint ay parehong napinsala.
Sa Tea Party arena, ang mga manonood at mga henyong True Dragon ay nagsimula nang umalis.
Sa kanilang lahat, ang unang umalis ay ang Lord Prodigy Zhao Feng.
Ang paalam ni Zhao Feng ay labis na minadali, na tila may kagipitan. Bago pa malaman ng iba ang sitwasyon, nakaalis na si Zhao Feng.
"Anong mayroon kay Zhao Feng? Bakit siya umalis bigla?"
Si Prince Jin at mga kasamang mula sa Canopy Great Country ay nagtataka.
Si Mo Tianyi, Cang Yuyue, Shi Chengtian, at mga kasamang nakakakilala kay Zhao Feng ay hindi man lang nakapagpaalam.
Maraming mga henyo ng True Dragon ang naghihintay para batiin si Zhao Feng ngunit naging isa nang bilog ng kidlat at nawala.
"Jiang Sanfeng, may kagipitan bang naganap kay Zhao Feng? Bakit umalis siya kaagad?"
Tanong ni Mo Tianyi, Shi Chengtian at mga kasama.
Ang lahat ng kanilang tingin kay Jiang Sanfeng at Die Ye ng Iron Blood Religion.
Walang nakaalam sa intensyon ni Zhao Feng sa pag-aalis nang maaga.
Habang nag-iisip ang dalawang mula sa Iron Blood Religi

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results