The Innocent Killer - Teen

/ Teen / The Innocent Killer

The Innocent Killer The Innocent Killer original

The Innocent Killer

Teen 8 Chapters 2,392 Views

Author: JayCeexxvi

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

"Paano mo nasabing inosente sya kung napatunayang nakapatay sya?"
"Wala akong ginawang masama! Hindi ko magagawa ang ibinibintang nyo!"

"Minsan, ang isang makasalanan ay biktima din ng karahasan"
"There are secrets behind lies"
"Not all you see is reality"

Paano kung magising ka isang araw at hindi mo na kilala ang sarili mo?
Paano mo iintindihin at paniniwalaan ang mga bagay na mahirap ipaliwanag?
Kakayanin mo ba?
Paano kung paulit-ulit mong nararanasan ang kalupitan at pagdurusa?
Paano ka makakaligtas kung naisip mo'ng sumuko sa kawalan ng pagasa?
Malalampasan mo kaya?

This story reflects violence against woman and children.

This 2020 i finally present my first creation,
"The Innocent Killer"

Enjoy Reading!
-JayCeexxvi

View More

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author JayCeexxvi

Get More

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results