Forum Download app Gifts
100% Escape The Ordinary / Chapter 29: -Epilogue-

Read Escape The Ordinary - Chapter 29 online

Chapter 29: -Epilogue-

[2023]

Kinuha ko na si Charles Franco sa crib niya. One day old pa lang siya. Umupo pa ako sa couch ng room ni Chacha kung saan siya nagpapahinga after niya mag-labor. Tumabi naman sa akin si Chuchay na tuwang-tuwa sa kapatid niya.

"You're ate na." Tuwa kong pagbabalita sa kaniya.

"I promise tatay that I'll be a good ate." Tinaas niya pa ang kanang kamay niya. Hindi na siya bulol magsalita.

Kinurot ko pa ang pisngi niya. "You're a good girl naman, eh. Let's take care Charles Franco and nanay, ha?"

Tumango naman si Chuchay sabay tingin kay Chacha na himbing na natutulog. "Tay? How did you meet nanay?"

Tinignan ko naman si Chuchay. Napangiti ako sa kaniya ng alalahanin ko ang una namin pagkikita ni Chacha. Well, noong una ko siyang makita.

[June 2013]

We don't meet people by accident. Everyone's meant to cross our path for a reason.

"Dude, asan ka na ba?" Bungad sa akin agad ni David pagkasagot ko ng tawag niya.

"LRT pa." Sagot ko naman kasi medyo maingay sa loob ng train, at siksikan pa.

"What?! Rich kid, 'tas nag-commute? Fake news ka, bro. What happened to your car ba?" Ang daldal talaga ni David. Kokopya lang naman siya sa assignment ko kaya napatawag at pinagmamadali akong pumasok.

"Coding nga. Malapit na ako, bye!" Binaba ko na ang phone ko. Sakto huminto sa isang station ang train. Nasa may pintuan naman ako kaya gumilid ako para sa mga papasok na tao. Pasara na ang pinto ng may isang babae na tumatakbo para makahabol sa bagon. Hinawakan ko ang pinto para hindi tuluyang magsara.

"Nakaabot ako..." Hingal na hingal siya na nakahawak pa siya sa mga tuhod niya. Hindi ko na lang pinansin at binitawan na ang pagkakahawak sa pinto para magsara na. Nakatingin na lang ako sa labas habang umaandar ang train.

"Shit." Napalingon ulit ako sa babaeng katabi ko. Bigla siyang may kinuha sa bag niya. Ruler at blueprint. Engineering student? Pinigilan ko ang pagtawa ko dahil walang hiya niyang pinatong ang blueprint sa pintuan ng train at nag-drawing gamit ang lapis at ruler.

Tinignan ko ulit siya. Base sa ID lace niya, she's from UST. Pababa na sana ako pero I chose to join her hanggang sa bababaan niyang station. Pinanood ko lang siya habang patuloy na ginagawa ang project niya.

'Yun nga lang pababa na siya. Pagbukas ng pinto ay nagmadali na siyang tumakbo palabas. Tatawagin ko sana siya kasi may nalaglag siya, ang Class Schedule niya. Bumaba na lang ako para lumipat sa kabilang LRT pabalik sa La Salle. Napangiti ako.

Charleen Charity Montemayor, UST-Eng'g

Kinabukasan ay bumaba ako sa station na pinanggalingan ni Charleen. Hapon pa naman ang pasok ko pero dahil morning class siya, inabangan ko na lang para iabot sa kaniya ang Class Schedule niya. Nakasandal lang ako sa pader. Napangiti ako nang makita ko siyang nagmamadali na naman. Buti na lang ay may pila pa dahil hindi pa dumadating ang next na train.

Sumunod na lang ako sa likod niya. Hindi ko na binigay diretso sa kaniya ang Class Schedule niya. Siningit ko na lang sa side pocket ng bag niya dahil busy na naman siya sa assignment niya. Ilang saglit lang ay dumating na ang train kaya nakasakay na kaming dalawa. Tulad kahapon, sa may pintuan kami nakatayo.

Pinatong na naman niya ang blueprint sa pintuan at nag-drawing. Tinuro ko ang isang part ng blueprint. "You should fix your scaling here."

"Ah," Tinignan lang niya ang tinuro ko na hindi man lang ako tinitignan. "Engineer ka po?"

Napangiti ako. "Kung papalarin."

"Same here." Sagot niya na busy pa rin sa ginagawa niya. "Pero kakayanin."

Dumating na ang train sa station na bababaan ko. "Una na ako."

Tumango lang siya na hindi pa rin ako tinitignan. "Sige, good luck future engineer!"

"Good luck din, future engineer." Sagot ko naman at bumaba na. Nag-stay lang ako sa platform na pinagmamasdan ang papalayong train.

She's not an ordinary girl.

.

-WAKAS-

________________________________________________________________________________

This has been Escape The Ordinary, the book 1 of Escape Series. Thank you for supporting and joining me all throughout the journey of Francis and Chacha in achieving their dreams and passion, conquering their fears and pain, and having their happy endgame. You may all have an happy endgame of yours soon!

Book 2 of Escape Series has been uploaded. Please read Escape The Reality here: https://www.webnovel.com/book/escape-the-reality_17662391106298005 Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/escape-the-ordinary_16635139205645505/epilogue_47322879343256913">www.webnovel.com/book/escape-the-ordinary_16635139205645505/epilogue_47322879343256913</a> for visiting.


CREATORS' THOUGHTS
kofeeprins kofeeprins

Hi! If you're reading this part, it means you've read my story. Thank you for doing so! Please stay tuned for more updates. Kindly share your thoughts by commenting it. And give me a like if you found the story interesting.

You can follow me on Twitter @kofeeprins

Thank you!

next chapter
Load failed, please RETRY

The End Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C29
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.