Forum Download app Gifts
50% Tame My Wild Heart / Chapter 4: Chapter 3

Chapter 3 - Tame My Wild Heart - Chapter 4 by ravensanz full book limited free

Chapter 4: Chapter 3

ANG LAMIG NG dapyo ng hangin ay hindi ko alintana dahil sa init ng bisig ni Caius ay sapat na. I burn for him and even if I wanted to end the kiss, I couldn't. I was practically trapped in his arms dahil nakaunan ako sa braso n'ya at kaninang kinabig n'ya ako ay wala ng kawala ang mga labi ko.

I melted in his arms and it seemed so natural to feel him like this. Kusang humawak ang kamay ko sa dibdib n'ya and there, I found his nipple. Ang maliit na dunggot ay nagdulot ng kiliti sa akin. To be close to him like this. . . touching him like this is a dream come true. Walang sawa n'yang tinikman ang labi ko hanggang sa narinig ko ang pag-ungol n'ya ng pisilin ko ang nasa dibdib n'ya.

Sa halip na tumigil s'ya ay naramdaman ko ang pagbaba ng kamay n'ya sa pang-upo ko at bahagyang pagpisil. Then it went up slowly until it reached the side of my breasts. Narinig ko pa ang mahinang mura n'ya ng maramdan na wala akong suot na bra. Why would I? Naka-sweater naman na ako at hindi halata. At five feet four inches, Mom said my curves are in the right places and it helped that I am a thirty six cup B. I didn't get it at first until I started reading erotic novels at age sixteen. Damn. Lahat yata ng bida sa mga kwento ng author na 'yon ay cup B at bilang na bilang sa daliri ang cup A.

I felt his hand crept up in side my shirt at pagigil n'yang hinalikan ang ibabang labi ko kasabay ng pagpisil n'ya sa korona ng aking dibdib. What he did fueled what I felt for him even more at nakipagsabayan ako ng paghalik sa kanya. Ginaya ko ang mga ginagawa n'ya and soon enough, it came naturally -- na para bang matagal na naming ginagawa ito sa isa't isa.

"Faye. . ." anas n'ya. He kissed my neck at ang kamay n'yang nasa dibdib ko ay naglakbay pababa hanggang marating ang nasa pagitan ng aking mga hita. I can feel how wet I am but I didn't expect for me to be that soaked. Kaya naman pala mas malamig pa sa dapyo ng hangin ang pakiramdam ko doon. With my pajama's thin fabric and thongs, there was barely anything between his palm and my p***y.

It drove him mad when my hips buckled with his touch. I felt him nipped the side of my neck and near my collarbone. I know it's going to leave hickeys but I can't make myself think about that right now. Caius put my shirt up and dipped his head to suck one nipple. His hand made its way inside my pants and now cupping my moistened flesh.

"Cai, ahh!" If you think he'd stop there, lalo lang s'yang nag-init at ginanahan sa ginagawa n'ya sa akin. The slightest touch he makes gives me pleasure and all I could do was take it in. All of it.

He alternately kisses my breasts and I couldn't figure out how we fit in this narrow lounge chair without one of us falling off. Impit akong umungol at ang kaalaman na baka may makakita sa amin dito ay naghatid ng magkahalong takot at. . . excitement. It's not like we're having sex -- it's more like making out and my brain is going haywire.

If at first, his finger was teasing my clit, now it's circling it and his middle finger is teasing my hole. His mouth went back to my lips and kissed me hungrily as he continued to play with my p***y. I felt him go in slowly and pulled back. When I get impatient, I move my hips to meet his and I would hear a deep groan from him.

It didn't take long for me to cum on his finger and I felt the big bulge from his boardshorts. He must be in pain. What surprised me was he brought that finger to his lips and licked it then he kissed me hungrily before letting me go. But something changed, I can feel it.

"You should go to bed. I'll walk you back to your room." His voice was cold, like the wind blowing on us right now.

"But --" Balak ko pa sanang magprotesta dahil gusto kong pag-usapan namin ang nangyari. Or maybe, I just want to cuddle with him more.

"No buts, Zoe. Let's go." His face is unreadable and his actions from being passionate earlier has gone stiff. Daig pa n'ya ang nasa military at tuwid na tuwid ang katawan.

Zoe. He called me Zoe -- for the first time, and I didn't like it. It didn't sit well with me that he's no longer calling me Faye. Daig ko pa ang binuhusan ng malamig na tubig. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/tame-my-wild-heart_20687201305749705/chapter-3_55531825908481071">www.webnovel.com/book/tame-my-wild-heart_20687201305749705/chapter-3_55531825908481071</a> for visiting.

"You don't have to walk me back, I know my way around," I said to him while I was fixing myself. There's not much to fix really, except for my wounded heart. . . and ego. I felt like he did it because of the ambience and maybe he had a little bit to drink earlier at the party.

Sinimulan kong maglakad palayo sa kanya at narinig ko ang mahina n'yang mura. I was busy trying to think about what happened earlier and what led to it. And what made him changed after. I felt his presence behind me and I know, he's close. But I didn't bother to look back and just continued on my way with double strides. I don't think I can face him now after the way he acted. . . like I was nothing.

Besides, why would a twenty three year old and on the last year of his university make out with an eighteen year old high school student anyway? Yeah, it was a spur of the moment. If only this heart will learn how to beat for someone else and not him all this time -- my life would have been easier right now.


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C4
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login