/ Fantasy Romance / The Sleeping Chaka

The Sleeping Chaka The Sleeping Chaka original

The Sleeping Chaka TSC

Fantasy Romance 33 Chapters 117.2K Views

Author: NhicoDivelton

4.6 (19 ratings)

About Table of Contents

Synopsis

Sa isang lugar na malayo sa makabagong buhay matatagpuan ang palasyo ng Maganlahi. Naninirahan dito ang isang prinsesa na bukod tangi, bukod tanging pangit sa palasyo, walang iba kung hindi si prinsesa Impa.

Dahil sa taglay na kapangitan, uhaw siya sa pagmamahal ng isang lalaki at sa kaligayahan. Gusto na niyang makakita sa personal ng isang malaking ibon na dala-dala ang dalawang itlog nito. Gusto na rin niyang magawa ang mga posisyon na sa isip lang niya nangyayari.

Kaya naman labis ang kasiyahan niya nang bigyan siya ng sumpa na makakatulog siya at ang makapagpapagising sa kaniya ay ang paghalik ng guwapong lalaki. Hindi lamang iyon, kung sino ang humalik sa kaniya at siya ay magising, iyon ang lalaking mapapangasawa niya.

May hahalik kaya kay prinsesa Impa? Makikilala na kaya niya ang kaniyang mapapangasawa? Mawawala na kaya sa bokabularyo niya ang katagang 'virgin'? Magagawa na kaya niya ang mga pangarap niyang posisyon?


Kilalanin si Impa, ang gaga at loka-lokang prinsesa. Siya ay tatawaging,

"The Sleeping Chaka"

View More
General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author NhicoDivelton

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results