/ Teen / Our Covenant Marriage (Tagalog)

Our Covenant Marriage (Tagalog) Book Our Covenant Marriage (Tagalog) Book original

Our Covenant Marriage (Tagalog)

Teen 2 Chapters 1.4K Views

Author: MisterMaya

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

A secretive and discouraged rich girl is very afraid to open up to people and even doubts herself because of it. Pero anong mangyayari kapag may isang lalaking magpapaalala sakanya tungkol sa kanyang past crush....na kung saan siya nasaktan ng sobra? And turns out itong lalaking ito pa ang makaka-arrange marriage nya. But turns out ayaw rin ng lalaki ang naging arrange marriage, kaya nagtalaga sila ng pangako sa isa't isa hanggang sa ito'y maging isang laro na kung sino ang mafa-fall sa kanila ng una ay ang matatalo.

Will she succed? Or lose?
Will he know what her story is?
Will she know what his story is?

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author MisterMaya