I Can Hear Your Voice (BL Short Story) - Maria_Na_Mapalad69 - Webnovel

/ Realistic Fiction / I Can Hear Your Voice (BL Short Story)

I Can Hear Your Voice (BL Short Story) I Can Hear Your Voice (BL Short Story) original

I Can Hear Your Voice (BL Short Story)

Realistic Fiction 1 Chapter 1.2K Views

Author: Maria_Na_Mapalad69

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Isang araw nagising na lang akong wala nang naririnig. Tahimik ang paligid. Ganito pala ang pakiramdam ng isang bingi,nakikita ang paligid pero hindi naririnig ang ganda nito. Tanggap ko na pero isang araw nakarinig ako dahil sa isang taong gutom,pero ba't siya lang ang naririnig ng mga tenga ko? Ba't naririnig ko siya? Tenga ko ba ang nakakarinig sa kanya o ang puso ko mismo ang nakakadinig sa kanya?

Parental Guidance Suggested

Tags

Popular tags for the story

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews