Plan to Love You (Tagalog) - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Plan to Love You (Tagalog)

Plan to Love You (Tagalog) Plan to Love You (Tagalog) original

Plan to Love You (Tagalog)

Contemporary Romance 39 Chapters 109.9K Views

Author: BM_Cervantes

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Mula sa isang maimpluwensyang pamilya si Charles Gabriel Torres at ginagawa niya ang lahat upang mapanatili ang magandang reputasyon ng pamilya.

Kaya naman pati sa sa unibersidad na kanyang pinapasukan ay pinakita niya ang pagiging isang lalakeng mataas ang dignidad bilang president ng iba’t-ibang pang-akademikong organisasyon.

At nang magpamiyembro sa kanyang Debate Club si Hannah Gomez, babaeng puro incomplete ang mga grado at bagsak sa mga subjects nito, alam ni Charles na hindi ito ang babaeng naaiisip niya na mamahalin niya. Ngunit kaya ba niyang pigilan ang damdamin? Kaya ba niyang itaya ang pangalan at ang pinakaiingatang dignidad upang huwag mawala ang babae sa kanyang buhay?

Samantala, wala sa bokabularyo ni Hannah ang salitang magseryoso kaya naman ng makaharap niya si Charles- ang president ng student organization, Debate Club, at iba pang organisasyon sa unibersidad na pinapasukan- isa lang ang nais niya: ang maging tutor ito hindi lang upang maging maganda na ang tingin ng magulang sa kanya kundi upang mas pagselosin ang panganay na kapatid na si Barbara na may gusto sa lalake.

Wala siyang ninais bawat sandali kundi ang sirain ang araw ng kapatid na lagi na lang pinapaboran ng magulang. Dahil matagumpay ang kanyang plano na inisin ang kapatid, kaya ba niyang tanggapin sa sarili na pati ang puso ni Charles ay nais na rin niyang angkinin?


"PLAN TO LOVE YOU"
Story & Book Cover are owned by B.M. Cervantes
Copyright by B.M. Cervantes
All rights reserved, 2019

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author BM_Cervantes

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results