Protectors: Ang Samahan Ng Mga Superhero - Martial Arts

/ Martial Arts / Protectors: Ang Samahan Ng Mga Superhero

Protectors: Ang Samahan Ng Mga Superhero Protectors: Ang Samahan Ng Mga Superhero original

Protectors: Ang Samahan Ng Mga Superhero

Martial Arts 1 Chapter 1,175 Views

Author: Crow_de_Corvino

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Sa panahon ngayon na meron ng mga taong may kapangyarihan ay ang vigilante na si Shadow na makikita sa Peligroso City. Sya ay hindi mahuli-huli ng kahit na sino. Ang mga agents ng Superhumans Worldwide and Organizational Research Division o S.W.O.R.D., isang division ng UN ay nahihirapan din sa paghahanap sa kanya kaya naman ay humingi na sila kay Ice Queen at Miss Cat na mga superhero sa Peligroso City.

Mahuli kaya nila si Shadow? Ano nga ba ang kapangyarihan ni Shadow?

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.