/ Romance / Game Of Heart And Mind (Tagalog)

Game Of Heart And Mind (Tagalog) Game Of Heart And Mind (Tagalog) original

Game Of Heart And Mind (Tagalog) GOHM

Romance 12 Chapters 6,209 Views

Author: Chubbaby1421

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Paano kung isang araw pag gising mo, mabalik ka sa makalumang panahon? Panahon kung saan mayroon hari, reyna, prinsesa, prinsepe at kabalyero? Ang panahon ng medieval o mas kilalang "Dark Ages" sa modern world?

Kaya mo bang harapin ang lahat ng tao at pangyayari na nakatakda sayo sa panahon na iyon?

Masasagot mo ba ang tanong na, Totoo ba ang lahat o Kasinungalin lang?
--

Kilalanin si Thalia Hermosa, ang pasaway ngunit madiskarteng babae mula sa 2019.
Lahat ng klase ng tao ay kaya niyang pakisamahan. Pero paano kung isang araw, ang mga kailangan niya ng pakisamahan ay mga tao na nagmula pa sa 15th century? Mga hari, reyna, prinsepe, kabalyero at mga simple at mababang uri ng tao? Magagampanan ba niya ng maigi ang tungkulin niya o tuluyan na siyang susuko?

Samahan natin si Thalia na diskubrehin ang buhay noong "Dark Ages", ang Medieval time. At subaybayan natin ang lovestory niya sa 15th century.


Date Started: June 21, 2019
Date Finished ON-GOING

Game of Heart and Mind

Written by: ConfidentlyChubbaby
©All Rights Reserved 2019.

View More
Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Chubbaby1421

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime