/ Teen / A Heart in the Middle of North and South - Tagalog Version

A Heart in the Middle of North and South - Tagalog Version Book A Heart in the Middle of North and South - Tagalog Version Book original

A Heart in the Middle of North and South - Tagalog Version AHMNS

Teen 2 Chapters 6.5K Views

Author: LiFabiian

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Pain is the most ironic thing.
You want to be comforted by someone who hurt you.

Para sayo, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pagmamahal?

This is the Story of Mira Quel Vicente.
The Cum Laude but ulti mega super duper pro max stupid when it comes to love.

Halos lahat na ata ng magandang depinisyon ng tao ay nakay Mira. Gumraduate nung Highschool bilang Valedictorian at Athlete of the year. Masipag na tao rin si Mira meron siyang trabaho simula nung siya ay 16 yrs old pa lamang. Mulat sa totoong hirap bg buhay dahil lumaki siyang kumpleto ang pamilya pero pinagkaitan ng pagmamahal at suporta kaya naisipan ni Mira sa murang edad na punan ang mga pangangailangan niya.

Sama sama nating subaybayan ang buhay ng the stupid Cum Laude.

No One 17 and Under Admitted

You May Also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author LiFabiian