Alchemic Chaos: Fate - Fantasy Romance

/ Fantasy Romance / Alchemic Chaos: Fate

Alchemic Chaos: Fate Alchemic Chaos: Fate original

Alchemic Chaos: Fate ACF

Fantasy Romance 27 Chapters 33.6K Views

Author: KyriaArtemisa_

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

"Mag-ingat sa mahika dahil ang bawat kumpas ay may kabayaran."

Isang gabi ng pagkakamali ang yumanig sa mga buhay ng mga tao sa kaharian ng Titania.

Ang pagkakamaling magdadala sa lahat sa sitwasyong hindi inaasahan... Isang pagkakamaling gigising sa kadiliman ng nakaraan!

Isang sitwasyong tanging ang may alam lamang sa mahika ang makakaligtas at nakataya ang bayan at sariling kapalaran,

"Ert mubeles et yufreui sacghoi alkemista vyulopde ert fijl ezre jolvui! Threioghf belsetoip ert morte!"

Sino ang lalamang? At ano ang kabayaran?

-

Cover made by: Yoonymi

Restricted

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.