/ Fantasy / Bihag Ni Dakum [BxB, SPG] (Tagalog)

Bihag Ni Dakum [BxB, SPG] (Tagalog) Book Bihag Ni Dakum [BxB, SPG] (Tagalog) Book original

Bihag Ni Dakum [BxB, SPG] (Tagalog) BND

Fantasy 14 Chapters 48.4K Views

Author: danmax_orange

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

WARNING: LGBTQ+ Theme, R-18. Read in your own responsibility.

Sa alitan ng dalawang nayon, ang pinunong si Aparo ay hindi ninanais ang magsimula ng gulo. Ang balak na pakikipag-ayos ay naging hindi inaasahang away mula sa pinuno ng karatig-nayon na si Dakum. Malakas ang kanilang panig kung kaya'y nakayanan niyang bihagin si Aparo sa kaniyang inihandang selda.

Noong unang panahon, ilang kuwentong pag-iibigan na ba ang iyong napakinggan? Si Aparo at Dakum ay mga magigiting na pinuno na malabong magkaayos, ngunit paano nga ba nila maibabaligtad ang kanilang pananaw sa isa't isa?

Alab at bugso.

Isipan, damdamin at katawan.

Sikretong katauhan dahil sa mga kakaibang katangian, paano nga ba aaminin ni Dakum?

Paano nga ba mangingibabaw ang mainit na pag-iibigan sa gitna ng malamig na pagtitinginan?

---

Theme: LGBTQ+ (BoyxBoy), Werewolf, Historical.

Parents Strongly Cautioned

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author danmax_orange